H U S R E G L E R
ved fremtidig anvendelse af fællesarealer i Tinghuset.

Styregruppen er ansvarlig for udlån af lokalerne.
Styregruppen udpeger efter hvert valg blandt styregruppens medlemmer en "husansvarlig" - (ikke en pedel).
Styregruppens formand forestår de praktiske aftaler om udlån af lokaler / koder til online booking.

Aftale om udlån sker kun efter henvendelse til formanden.

Låse-brik og betaling af depositum for denne sker forud for arrangementer til styregruppens formand.
Efter arrangementets afslutning tjekker den ansvarlige at der er ryddet op, slukker for lys og låser yderdøren.
Hvis det er et enkelt arrangement og man ønsker at aflevere låse-brikken, sker det efter aftale med formanden. Depositum tilbagebetales.
Hvis huset benyttes til flere arrangementer samtidig, er lederen af det sidst afsluttede arrangement ansvarlig for at huset aflåses.

Låneren er ansvarlig for:
   at der efter brug fejes gulv i det lånte lokale og fællesområderne.
   at der er vasket op og rengjort i køkkenet.
Regning på evt. nødvendig efter-rengøring fremsendes til låneren.

Låneren er ansvarlig for, evt. forvoldte skader på bygning, inventar og materiel.
Der må ikke slås søm i eller skrues skruer i væggene.


Låneren er selv ansvarlig for materiel/genstande, som låneren opbevarer/medbringer i huset.

Huset kan ikke udlånes til arrangementer, hvortil der kræves spiritusbevilling.

Huset kan ikke udlånes til private fester og lignende arrangementer.

Styregruppen kan afvise udlån til arrangementer, der ikke er forenelige med husets øvrige brug.

Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af husreglerne forelægges Styregruppen til afgørelse.

Poul Christensen
Formand